Vyhledávání

Kontakt

Institut PaD
Ostravská 3069
272 01 Kladno

777-642-817

institutPrava@seznam.cz

Manifest ALDE 2014 - Evropa, která funguje

27.01.2014 22:40

ALDE – Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
volební manifest 2014

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE


V roce 2014 budeme mít příležitost utvářet budoucnost Evropy v klíčové době v historii našeho kontinentu. Rozhodnutí, které učiníte v těchto volbách, může Evropu oslabit nebo naopak posílit.

Evropští liberálové berou za své budování silnější Evropy k obraně našich společných zájmů a hodnot. Chceme Evropu, která bude silná v celosvětovém měřítku. Chceme Evropu, která podporuje ekonomiku a vytváří pracovní příležitosti. Chceme Evropu, která je transparentnější a zodpovědnější. Evropu, která chrání bezpečí a jistotu svých občanů. Evropu tolerance a rovnosti, se silnými občanskými právy a svobodami. Evropu založenou na skutečné demokracii a vůli občanů. Evropu, která je v čele boje proti klimatickým změnám. Evropu, která pracuje pro nás všechny.

Liberálové chtějí Evropu, která budí důvěru, nikoliv strach; podporuje prosperitu a jednotu, nikoliv rozdělování.

Občanská práva a svobody jsou základem liberální Evropy a jsou příčinou přitažlivosti evropského modelu. Občanské svobody jsou skutečným základem našeho bohatství a je třeba je bránit, jsou-li ohroženy. Chceme Evropu, která respektuje a podporuje individuální rozhodnutí a drží slib, že každý má příležitost zlepšovat svůj život.

Naší prioritou je lépe se zaměřit na vážné ekonomické výzvy, kterým v celé Evropě čelíme. Recese a rekordní nezaměstnanost, včetně nezaměstnanosti mladých, ohrožuje budoucnost našeho společenství v dlouhodobém měřítku. Stabilní a prosperující Evropa potřebuje stavět na lepší koncepci. Věříme v Evropu, která je vůči vám zodpovědná a pracuje pro vás.

Evropští liberálové jsou těmi, kteří Evropu udělají zodpovědnější, transparentnější a efektivnější.

Budeme pokračovat v udržování strategií a přijímání opatření, která nás vyvedou ze současné krize a vytvoří dlouhodobý růst. Věříme v hospodářskou soutěž, odstranění překážek obchodu a efektivní regulaci trhu. Budeme pokračovat v boji proti protekcionismu a vládním zásahům tam, kde podkopávají růst pracovních příležitostí a brzdí prosperitu na regionální, národní i evropské úrovni.

Vytváření pracovních míst a příležitostí
Liberální koncepce prokázaly, že dokáží vytvořit pracovní místa a zlepšit životy lidí. S vaší pomocí můžeme udělat více.

Věříme v sílu a úspěch jednotného evropského trhu, který vytvořil miliony pracovních míst. Budeme upřednostňovat dokončení a rozšíření jednotného trhu, v neposlední řadě v oblasti služeb, identifikaci a vytvoření nových příležitostí pro ekonomický růst, větší inovaci a oživení evropské konkurenceschopnosti.

Odstranění nepřiměřených národních pravidel a regulací, právě tak jako hraničních kontrol a zajištění volného pohybu pracovníků pomohlo posílit obchod a učinit ho konkurenceschopnějším. Avšak k tomu, aby trh v Evropě byl skutečně jednotný a podnikání bylo co nejvíce zjednodušeno, by mohlo a mělo být uděláno více.

Posílíme jednotný trh v oblasti energií, digitálního trhu, finančních služeb, dopravy a poskytování zdravotní péče a zároveň budeme dále usnadňovat volný pohyb služeb a pracovníků.

 Budeme pracovat na dohodě o volném obchodu mezi EU a USA, která by mohla oživit evropskou ekonomiku více než 100 miliardami eur ročně. Budeme rovněž usilovat o dohody o volném obchodu s ostatními velkými ekonomickými regiony.
 Malé a střední podniky zajišťují Evropě prosperitu. Usnadníme vytváření více pracovních míst prostřednictvím jednoduššího přístupu k financím, jednodušších pravidel pro investiční fondy, aby bylo možné podporovat nové, inovativní obchody po celé Evropě a příležitosti pro mladé podnikatele.
 EU se musí stát lídrem v oblasti vzniku nových společností a v oblasti společností zabývajících se novými inovativními technologiemi.
 Pro pracovní místa je nezbytná digitální ekonomika. Budeme pracovat na vytvoření moderní ekonomiky, která zjednodušuje život prostřednictvím většího podílu e-služeb a stimuluje e-obchod poskytováním rychlejšího internetového připojení, garantováním otevřeného internetu, boje za neutralitu internetu a vytvoření skutečně jednotného trhu v oblasti telekomunikací včetně postupného zrušení jak poplatků za datové a hlasové služby mobilních operátorů v rámci roamingu do roku 2016, tak i neopodstatněných cen za přeshraniční volání a posílání zpráv.
 Podporujeme ustavení výhodného finančního a daňového rámce, jehož účelem má být povzbuzení vzniku nových podniků. Evropa musí vítat každou investici.

Věříme, že největší společenská a ekonomická krize, které Evropa nyní čelí, je nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi. Tyto evropské volby musí být o identifikaci příležitostí v oblasti zaměstnanosti, vzdělání a výchovy a právě tato problematika je hlavní prioritou pro ty, kteří budou zvoleni jako členové skupiny ALDE v Evropském parlamentu.

Výuční listy  a univerzitní diplomy musejí být přeshraničně uznávány. Je třeba posílit duální vzdělávání, jak v podniku, tak v rámci škol.

Podporujeme koncept „páté svobody“: volného pohybu znalostí – včetně větší mobility studentů, akademiků a výzkumníků – mezi členskými státy, neboť tak lze podpořit vývoj a výzkum.

Přechod k udržitelnému rozvoji prostřednictvím efektivního využívání zdrojů a nízkouhlíkové ekonomiky se silnějším důrazem na obnovitelné zdroje energie vytvoří nová pracovní místa a budou pro nás znamenat menší závislost na dovozech energie.
 Budeme pracovat na fungujícím systému obchodu s emisními povolenkami za účelem snížení emisí CO2 a na posílení tohoto systému coby hnacího mechanismu pro inovace a energeticky účinná řešení. Efektivní a dobře fungující trh s emisemi je klíčovým nástrojem k hospodárné redukci emisí skleníkových plynů. To zahrnuje investice do panevropské rozvodné sítě a ještě větší využívání obnovitelných zdrojů energie. Budeme podporovat dlouhodobé a stabilní koncepty podpory energetické efektivity a efektivního využívání zdrojů.  Společné práce členských států a Evropské unie je třeba ke zlepšení efektivního využívání energie, výrobě nízkouhlíkové energie, vývoji technologií pro zachycování a ukládání uhlíku, podpoře recyklování, opětovného použití a efektivního využívání přírodních zdrojů a postupnému zrušení dotací, které škodí životnímu prostředí – včetně dotací na výrobu a spotřebu fosilních paliv.
 Budeme podporovat posun podpory Evropské unie v rámci strukturálních a kohezních fondů směrem k výzkumu a investicím do sektorů orientovaných do budoucnosti, jako je sektor obnovitelných zdrojů energie.

V rámci vytváření nových pracovních míst rovněž zajistíme environmentálně a ekologicky udržitelný rozvoj pro příští generace. 

Nastavení nových priorit

Je třeba znovu zvážit celý proces vytváření rozpočtu. Věříme, že lze nalézt lepší strategický záměr pro vynakládání našich prostředků. Voláme po rozsáhlé reformě finančního systému Unie, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, která zabrání nepoměrným příspěvkům členských států.

Rozhodnutí o rozpočtu by měla zahrnovat úvahu, jak nejlépe zvýšit počet pracovních míst a zlepšit životy lidí a blaho našeho společenství. Rozpočet musí být prorůstově orientován. Je třeba se zaměřit na inovace, výzkum a vývoj a podporu lepšího vzdělávání. Liberálové usilují o lepší využívání vašich peněz pokračováním omezování rozpočtu na administrativu a usilují o to, aby Evropský parlament měl jedno jediné sídlo.

Původní cíl zlepšovat životy lidí byl zastíněn byrokratickým účetnictvím. Je třeba zrušit nehospodárné dotace.
 Budeme pracovat na skutečných a podstatných přesunech v příštím rozpočtu EU k vašemu prospěchu. Peníze EU musejí být vynakládány na vytváření pracovních míst, nikoliv na subvencování příjmů.
 Chceme omezit a zjednodušit pravidla EU, tak aby bylo možno je jednodušeji aplikovat a vymáhat a vyhnout se tak plýtvání a chybám.
 Členské státy by měly deklarovat, že evropské peníze jsou nejen vynakládány legálně, ale představují rovněž přidanou hodnotu.
 Evropské strukturální fondy musejí být zaměřeny na vytváření pracovních míst, zejména pro mladé, a na větší inovace.
 Evropské fondy by měly být rovněž zaměřeny na výzkum, který představuje přidanou hodnotu a poskytuje nástroje vědcům, studentům PhD a univerzitám.
 Přístup k fondům určeným na zlepšení životů lidí musí být časově omezený, s možností ztráty nároku pokud nebude v určené době naplněn jeho cíl.
 Budeme pracovat na udržitelném rozvoji v ekonomice, který respektuje přírodní zdroje.

Přes 40 miliard eur je každoročně vynaloženo na dotace v zemědělství. Dotace v zemědělství v ostatních zemích zkreslují rovné podmínky pro evropské farmáře. Chceme mezinárodní omezení podpory a další modernizaci Společné zemědělské politiky směrem k efektivitě a lepší orientaci na trh.

Jako liberálové podporujeme průběžnou reformu Společné zemědělské politiky. Avšak zdůrazňujeme, že obecná pravidla zakazující veřejnou podporu národnímu průmyslu, společnostem a výrobkům by se měla aplikovat rovněž na Společnou zemědělskou politiku a zabránit tak opětovnému zestátnění zemědělských dotací. Zaměříme se na zajištění transparentnější a méně byrokratické implementace Společné zemědělské politiky. Peníze EU musejí být vynakládány na vytváření pracovních míst a udržování potravinové bezpečnosti ve všech členských státech.

Podporujeme zemědělskou politiku, která je vyvážená mezi všemi třemi pilíři udržitelného rozvoje: ekonomického, environmentálního a sociálního. To pomůže zemědělcům vyrábět více s menšími náklady.
  Zajistíme, aby zemědělci z rodinných farem a lidé v zemědělských oblastech, kteří udržují ráz krajiny a podporují ekologickou turistiku měli spravedlivý prospěch ze Společné zemědělské politiky
 Přesuneme evropskou podporu od zemědělských dotací směrem k moderním a ekologickým zemědělským technologiím, aby byla zajištěna produkce potravin a udržitelná živočišná výroba při současné pomoci místním komunitám.
 Podporujeme investice do rozvoje, moderních technologií a jejich převádění do praxe ve všech oblastech zemědělství, rybářství a rozvoje venkova.

Evropští liberálové zavedli reformu společné politiky v oblasti rybářství, zejména pokud se jedná o výměty a decentralizaci rozhodování.

Obnovení stabilních financí

Tak jako se očekává od občanů EU, že budou mít vyvážený svůj rodinný rozpočet a budou žít dle svých finančních možností, i my musíme zajistit zdravé veřejné finance. Chceme Unii, v níž se kritérii Paktu stability řídí jak Unie, tak i členské státy. Měnovou unii je možné udržet, pouze pokud je kombinována s plnou fiskální zodpovědností.

Fiskální solidarita závisí na fiskální disciplíně, která se vyhýbá morálnímu hazardu a zároveň neomezuje ekonomickou motivaci k udržitelným veřejným financím.

Pouhý souhlas s těmito principy nestačí. Budeme pokračovat ve vynakládání úsilí k tomu, abychom pohnali k odpovědnosti ty, kteří ingorují daná pravidla.
 Budeme pracovat na rychlé implementaci bankovní unie v Eurozóně se společným právním základem pro dohled a řešení problémů bank.
 Ustavíme společný mechanismus k ukončení činnosti insolventních bank, abychom se vyhnuli nákladům pro daňové poplatníky.
 Vytvoříme lepší kontrolní mechanismus a automatičtější sankce v případech, kdy bude porušen Pakt stability a růstu.
 Chceme, aby země Eurozóny i země mimo ni zůstaly plně zainteresovány v rozhodování Unie o ekonomických otázkách, které mají společný dopad, neboť v naší ekonomické budoucnosti jsme nerozlučně spojeni
 Právě tak jako jsme pro princip daňové konkurence, jsme přesvědčeni, že je třeba udělat více pro boj s daňovými úniky a proti vyhýbání se daňovým povinnostem


Silnější ve světě a bezpečnější doma

Zatímco někteří chtějí zvýraznit a zneužít našich odlišností, my věříme, že naše sdílené hodnoty a jednota nám dovolují bránit naše společné zájmy ve světě a individuální práva doma. Naše síla nám pomůže vytvořit pracovní místa a zlepšit životy lidí v rámci Evropy i za našimi hranicemi.
 Budeme podporovat lidská práva a chránit zranitelné jak v rámci EU, tak za našimi hranicemi.
 Pro liberály zůstává rozšíření EU základním nástrojem společné zahraniční a bezpečností politiky.
 Zlepšíme evropskou spolupráci a posílíme evropskou politiku v oblasti justice a vnitřních věcí, zejména za účelem boje proti organizovanému zločinu.
 Vítáme nový Společný evropský azylový systém, avšak budeme i nadále pracovat na vytvoření legálních a bezpečných cest do EU pro žadatele o azyl prostřednictvím víz pro vysídlené a uprchlíky, aby byl eliminován prostor pro obchodování s lidmi a bylo možné zabránit tragickým úmrtím ve Středozemí
 Budeme rovněž pracovat pro Evropu otevřenou talentům a myšlenkám lidí ochotných a schopných přispět k vytváření pracovních míst a prosperity na straně jedné a k prosazení systému bránícímu nedovolenému přistěhovalectví na straně druhé
 Budeme usilovat o společnou politiku v oblasti kybernetické bezpečnosti, která zlepší schopnost našich členských států chránit naše soukromí a ekonomiku.

Naše schopnost efektivně posílit vládu práva a individuální svobody za hranicemi závisí na naší schopnosti garantovat stejná práva zde doma.
 Budeme pokračovat v boji za plnou ochranu všech lidských práv a budeme nadále bojovat proti diskriminaci jakéhokoliv druhu.
 Budeme pracovat na vytvoření mechanismu pro monitorování porušení základních práv a občanských svobod v EU a na prosazení sankcí na základě objektivních kritérií, prostých politických zásahů.
 Evropa by měla být lídrem v oblasti ochrany osobních údajů. Přístup k osobním údajům občanů EU by měl být vždy předmětem řádné právní ochrany.
 V globalizovaném světě se nemůže žádná země EU sama vypořádat s hrozbami a výzvami, kterým dnes čelíme. Občané EU očekávají, že Evropská unie a její členské státy budou stát při sobě, společně jednat a hrát důležitou roli v globálních záležitostech.
 Svět je stále komplexnější a nestálý. Evropa bude potřebovat spolehnout se více na vlastní vojenské a bezpečnostní síly. K lepšímu využití těchto schopností je třeba jejich sdílení. To by mohlo umožnit rychlejší reakce na mezinárodní krize, jak úspěšně prokázal boj proti pirátství.
 Pracujeme na daleko užší spolupráci mezi EU a NATO.
 Budeme pokračovat v podpoře demokratických a ekonomických reforem v sousedních státech. Zdravější demokracie na našich hranicích zajistí bezpečnější Evropskou unii.
 Silně podporujeme nový důraz na lidská práva v zahraniční politice EU.
 Chceme zvýšit vliv EU v mezinárodních záležitostech zřízením Evropského poradního hlasu v Radě bezpečnosti OSN a dalších organizacích a vytvořením sdružení členských států Eurozóny jako jednotného volebního celku v rámci MMF.
 Věříme, že by EU měla dále posilovat své schopnosti v rámci občanského krizového managementu a využívat své zkušenosti ke garantování stability, vlády práva a principů řádné správy věcí veřejných.

K efektivní a transparentní Evropě

Finanční krize přiměla EU k rozšíření Lisabonské smlouvy. V průběhu funkčního období příštího Evropského parlamentu budeme podporovat výzvu Konventu k dalšímu vývoji Unie demokratickým směrem. Věříme, že zpřísnění odpovědnosti evropských politiků vám může přinést efektivní a účinné výsledky.

EU a její  instituce potřebují více transparentnosti a méně byrokracie. Budeme pokračovat v našem úsilí zjednodušit pravidla EU a učinit je méně tíživými.
 Zastáváme názor, že rozhodnutí by měla být přijímána na takové místní, regionální, národní či evropské úrovni, která nejlépe a nejpříměji poslouží občanům
 S Lisabonskou smlouvou byly do značné míry do vyjednávání zahrnuty národní parlamenty.Ve snaze ještě více posílit princip subsidiarity ALDE navrhuje každoroční kontrolu subsidiarity, v rámci níž by Evropský parlament zhodnotil Pracovní program EK a zjistil, zda jsou dodržovány principy subsidiarity a proporcionality
 Chceme učinit Evropskou komisi výkonnější, a to prostřednictvím zásadní změny pracovních metod kolegia komisařů a zúžení jejich agendy
 Podporujeme probíhající restrukturalizaci určitých částí administrativy EU, jako například Výboru regionů, ve snaze zajistit, aby všechny části podstatně přispívaly k rozhodovacímu procesu a transparentnímu, hladkému a efektivnímu fungování Unie. Chceme zachovat možnost zrušení administrativních struktur, které nenaplňují tato kritéria, jako například Ekonomický a sociální výbor.
 Voláme po auditu veškerých existujících agend EU. Ty, které nepřinášejí významnou přidanou hodnotu, by měly být zrušeny.
 Uznáváme, že rozdílná integrace nepředstavuje hrozbu pro soudržnost EU, pokud zůstává další integrace otevřená dalším zemím a umožňuje jim se přidat, zda  a kdy budou chtít.
 Evropský parlament by měl mít jen jediné sídlo.
 Podporujeme posílení demokratické podstaty Evropské unie, s větší účastí Evropského a národních parlamentů na přijímání rozhodnutí a s větší transparentností vyjednávání a voleb v rámci Rady.

Evropská Unie potřebuje být silnější, jednodušší a demokratičtější.
Pomozte nám toho svým hlasem dosáhnout.

(pracovní překlad 15.1.2014 Hamerský, Hamerská)